Školení řidičů

Školení řidičů referentských vozidel

Školení je určeno pro řidiče, kteří řídí motorové vozidlo do 3,5 tuny (firemní nebo soukromé vozidlo) pro účely zaměstnavatele.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Příslušný právní předpis stanoví:

zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2

 • (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Školení podle věty první je zaměstnavatel povinen zajistit při nástupu zaměstnance do práce, a dále
  • a) při změně
   • 1. pracovního zařazení,
   • 2. druhu práce,
  • b) při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • c) v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • (3) Zaměstnavatel je povinen určit obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení podle věty první pravidelně opakováno; v případech uvedených v odstavci 2 písm. c) musí být školení provedeno bez zbytečného odkladu.

Školení lze provést i na Vaší firmě, kdy školitel přijede k Vám. Cena školení je 300,- Kč/osobu. Po dohodě jsou možné množstevní slevy.

Obsah školení:

 • Pravidla silničního provozu se zaměřením na novelizace zák.č. 361/2000 Sb.
 • Zásady bezpečné jízdy
 • Dopravní nehody (postup, zápis)
 • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb (doba řízení, bezpečnostní přestávky)