Vrácení řidičského průkazu

Pokud jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem nebo správním orgánem, můžete požádat o vrácení ŘP již po uplynutí poloviny délky trestu.

Do autoškoly je nutno přinést rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti nebo v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Pokud jste dosáhli 12 bodů za přestupky v dopravě, tak Vám byl udělen zákaz řízení motorových vozidel na dobu dvanácti měsíců. V tomto případě nelze požádat o vrácení ŘP v polovině trestu. Nutno po uplynutí předepsané doby absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti.

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případech, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel více než jeden rok.

Pokud je nutné přezkoušení z odborné způsobilosti, tak závěrečná zkouška je stejná jako při získávání řidičského oprávnění. Přezkoušení můžete opakovat pouze jednou. Pokud některou část zkoušky neabsolvujete úspěšně ani na druhý pokus, musíte z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích
  2. ovládání a údržba vozidel (pouze pro skupiny C, CE, D, DE)
  3. praktická jízda

V případech, kdy je zákaz činnosti delší než 6 měsíců, musíte absolvovat psychologické vyšetření včetně prohlídky u Vašeho praktického lékaře. Psychologické vyšetření můžeme zprostředkovat v cenové relaci asi 1500,- Kč.

Odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti.

Podrobení se přezkoušení v autoškole musíte absolvovat v případech, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění uplynuly více jak tři roky.

K žádosti o vrácení ŘP dokládáte pouze posudek o zdravotní způsobilosti a z úřadu výpis z karty řidiče.